‘‘Εκείνος όπου δουλεύει με πίστιν ες την ευλογημένην αυτήν τέχνη, αισθάνεται μεγάλην ευφροσύνην και βαθείαν κατάνυξιν, ώστε να λησμονή να φάγη και τον άρτον του’’ (Φ. Κόντογλου, Έκφρασις της Ορθοδόξου Εικονογραφίας).

Πέμπτη, 29 Αυγούστου 2013

Γιατί δὲν διακρίνουμε σωστὰ τὰ πράγματα

Γιατί δὲν διακρίνουμε σωστὰ τὰ πράγματα καὶ μὲ ποιὸν τρόπο μποροῦμε νὰ τὰ γνωρίζουμε.
Ἡ αἰτία ποὺ δὲν διακρίνουμε ὀρθὰ ὅλα αὐτὰ τὰ πράγματα ποὺ εἴπαμε καὶ ἄλλα πολλά, εἶναι γιατὶ δὲν τὰ σκεφτόμαστε στὸ βάθος τους ποιὰ εἶναι, ἀλλὰ πιάνουμε τὴν ἀγάπη ἢ τὸ μῖσος σὲ αὐτά, ἀμέσως ἀπὸ μόνη τὴν ἐξωτερική τους μελέτη καὶ ἐμφάνισι. Ἔτσι ὅταν, ἡ ἀγάπη τους ἢ τὸ μῖσος προλαβάνουν καὶ σκοτίζουν τὸ νοῦ μας καὶ γι᾿ αὐτὸ δὲν μπορεῖ νὰ τὰ διακρίνῃ σωστά, ὅπως εἶναι στὴν ἀλήθεια. Λοιπόν, ἐσὺ ἀδελφέ μου, ἐὰν θέλῃς νὰ μὴν βρῇ τόπον ἡ πλάνη αὐτὴ στὸ νοῦ σου, πρόσεχε καλά· καὶ ὅταν, ἢ βλέπῃς μὲ τὰ μάτια ἢ μελετᾷς μὲ τὸ νοῦ κανένα πρᾶγμα, κράτα ὅσο μπορεῖς τὴν θέλησί σου καὶ μὴ τὴν ἀφήσῃς νὰ τὸ ἀγαπήσῃ ἢ νὰ τὸ μισήσῃ, ἀλλὰ παρατήρησέ το μὲ τὸ νοῦ μοναχά.

Πρὶν ἀπ᾿ ὅλα, ὅμως, σκέψου φρόνιμα, ὅτι ἂν αὐτὸ εἶναι ὀδυνηρὸ καὶ ἀντίθετο στὴν φυσική σου κλίσι, παρακινεῖσαι ἀπὸ τὸ μῖσος νὰ τὸ ἀποστρέφεσαι.Ἂν ὅμως σοῦ προξενῇ εὐχαρίστησι, παρακινεῖσαι ἀπὸ τὴν ἀγάπη νὰ τὸ θέλῃς. Γιατὶ,τότε ποὺ ὁ νοῦς σου δὲν εἶναι ζαλισμένος ἀπὸ τὸ πάθος, εἶναι ἐλεύθερος καὶ καθαρὸς καὶ μπορεῖ νὰ γνωρίσῃ τὴν ἀλήθεια καὶ νὰ διαπεράση μέσα στὸ βάθος τοῦ πράγματος, ποὺ τὸ κακὸ εἶναι κρυμμένο κάτω ἀπὸ τὴν ψεύτικη εὐχαρίστησι ἢ ποὺ τὸ καλὸ εἶναι σκεπασμένο κάτω ἀπὸ τὴν ἐπιφάνεια τοῦ κακοῦ.

Ἂν ὅμως ἡ θέλησις πρόλαβε νὰ τὸ ἀγαπήσῃ ἢ νὰ τὸ μισήσῃ, δὲν μπορεῖ πλέον ὁ νοῦς νὰ τὸ γνωρίσῃ καλά, καθὼς πρέπει· διότι ἐκείνη ἡ διάθεσις, ἢ καλύτερα νὰ πῶ, ἐκεῖνο τὸ πάθος ποὺ μπῆκε στὸ μέσο, σὰν τεῖχος, ζαλίζει τὸ νοῦ τόσο, ποὺ νομίζει τὸ πρᾶγμα ἄλλο ἀπὸ ἐκεῖνο ποὺ εἶναι στὴν ἀλήθεια καὶ τὸ περνᾷ ὡς τέτοιο στὴν ἐπιθυμία, ἡ ὁποία ὅσο πηγαίνει μπροστὰ καὶ περισσότερο ἀγαπᾷ ἢ μισεῖ τὸ πρᾶγμα ἐκεῖνο, τόσο καὶ ὁ νοῦς σκοτίζεται περισσότερο καὶ ἔτσι σκοτισμένος, κάνει πάλι νὰ φαίνεται στὴν ἐπιθυμία τὸ πρᾶγμα ἐκεῖνο περισσότερο ὅσο ποτὲ ἀγαπητὸ ἢ μισητό. Ἔτσι ὅταν δὲν τηρῆται ὁ παραπάνω κανόνας ποὺ εἶπα, (ὁ ὁποῖος εἶναι πολὺ ἀναγκαῖος σὲ ὅλη αὐτὴ τὴν ἐκγύμνασι), δηλαδή, τὸ νὰ κρατᾷς τὴν ἐπιθυμία σου ἀπὸ τὴν ἀγάπη ἢ τὸ μῖσος τοῦ πράγματος, αὐτὲς οἱ δυὸ δυνάμεις τῆς ψυχῆς, ὁ νοῦς δηλαδὴ καὶ ἡ θέλησις, προχωροῦν πάντα κακῶς, σὰν σὲ κύκλο,ἀπὸ τὸ σκοτάδι σὲ βαθύτερο σκοτάδι καὶ ἀπὸ τὸ σφάλμα σὲ μεγαλύτερο σφάλμα.

Λοιπόν, φυλάξου, ἀγαπητέ, μὲ κάθε εἴδους προσοχή, ἀπὸ τὴν ἐμπαθῆ ἀγάπη ἢ τὸ μῖσος τοῦ κάθε πράγματος, τὸ ὁποῖο δὲν ἔφθασες νὰ ἐρευνήσῃς καλὰ πρότερα μὲ τὸ φῶς τοῦ νοῦ καὶ τοῦ ὀρθοῦ λόγου, μὲ τὸ φῶς τῶν θείων Γραφῶν, μὲ τὸ φῶς τῆς χάριτος καὶ τῆς προσευχῆς καὶ μὲ τὴν κρίση τοῦ πνευματικοῦ σου πατρὸς γιὰ νὰ μὴν κάνῃς λάθος καὶ νὰ ὑπολογίζῃς τὸ ἀληθινὰ καλὸ γιὰ κακὸ καὶ τὸ ἀληθινὰ κακὸ γιὰ καλό. Καθὼς αὐτὸ συμβαίνει νὰ γίνεται, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, σὲ κάποια ἔργα, τὰ ὁποῖα φαίνονται μὲν καθ᾿ ἑαυτὰ πὼς εἶναι καλὰ καὶ ἅγια, γιὰ μερικὲς ὅμως περιστάσεις· δηλαδὴ γίνονται ἢ παράκαιρα ἢ σὲ σχετικὸ τόπο ἢ μὲ ἀνάλογο μέτρο, προξενοῦν ὅμως μεγάλη βλάβη σὲ ἐκείνους ποὺ τὰ ἐπιχειροῦν, καθὼς γνωρίζουμε πολλοὺς ποὺ κινδύνευσαν σὲ παρόμοια ἐπαινετὰ καὶ ἁγιώτατα ἔργα.

Δευτέρα, 15 Ιουλίου 2013

Ατομικές Εκθέσεις

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
06 Μα 2006         Πνευματικό Κέντρο Δήμου Γαλατσίου
01 Απρ 2009        Πνευματικό Κέντρο Δήμου Περαίας Θεσσαλονίκης
04 Απρ 2010        Θέρετρο Αξιωματικών Πολεμικού Ναυτικού

Ομαδικές Εκθέσεις >>
<< πίσω

Ομαδικές Εκθέσεις


ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
10 Ιουν 1994         Πνευματικό Κέντρο Δήμου Καισαριανής
20 Φεβ 1995          Πνευματικό Κέντρο Δήμου Γαλατσίου
02 Ιουν 1996         Αίθουσα Τέχνης Φιλολογικού Συλλόγου ‘‘Παρνασσός’’
15 Μαρ 1997         Πολεμικό Μουσείο Αθηνών
20 Απρ 1998         Πνευματικό Κέντρο Δήμου Γαλατσίου
12 Ιουν 2001         Πνευματικό Κέντρο Δήμου Χαλανδρίου
17 Ιουν 2002        Αίθουσα Τέχνης «Ελληνογαλλικού Συνδέσμου ΑΘΗΝΩΝ»
15 Φεβ 2003         Αίθουσα Τέχνης «Ελληνογαλλικού Συνδέσμου ΑΘΗΝΩΝ»
09 Ιουν 2003        Πνευματικό Κέντρο Δήμου Γαλατσίου
02 Φεβ 2004          Αίθουσα Τέχνης Φιλολογικού Συλλόγου ‘‘Παρνασσός’’
24 Μα 2004          Πνευματικό Κέντρο Δήμου Γαλατσίου
15 Νοε 2004         Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Παλαιού Φαλήρου
04 Απρ 2005         Πνευματικό Κέντρο Δήμου Γαλατσίου

Δευτέρα, 1 Ιουλίου 2013

Ἔκθεση Ζωγραφικῆς - Ἁγιογραφίας τῶν Ἀνδρέα Καπίρη καὶ Κωνσταντίνου Κουτούμπα (Ιούλιος 2010)του Κωνσταντίνου Κουτούμπα,
Υπ. Διδ. Θεολογίας,
Αγιογράφου-Καθ. Βυζ. Μουσικής

Στις 27 Ιουλίου στη Σκιάθο έλαβαν χώρα τα Εγκαίνια της Εκθέσεως Αγιογραφίας-Ζωγραφικής  των δημιουργών Ανδρέα Καπίρη και Κωνσταντίνου Κουτούμπα, στο Πολιτιστικό Κέντρο  του Δήμου Σκιάθου, στο Μπούρτζι. Στην Έκθεση παρουσιάστηκαν έργα που αντανακλούν την προσωπική πορεία των καλλιτεχνών.

 Ο Ανδρέας Καπίρης αναζητά την απλότητα των μορφών  και την ελληνική αφαιρετικότητα μέσα από αντιπροσωπευτικά έργα των μεγάλων  ζωγράφων της Κρητικής Σχολής,  Θεοφάνους και  Δαμασκηνού, τα οποία επεξεργάζεται δημιουργικά. Οι αποτυπώσεις των βυθών, της θάλασσας που τόσο αγαπά και έχει ζήσει, έχουν το σφρίγος της ζωής. Ο Ανδρέας Καπίρης έχει μαθητεύσει κοντά στον αγιογράφο Ε. Κουρή και στο ζωγράφο Α. Ανδρεάδη. Από το 2000  και μετά η ζωγράφος Ελισάβετ Διονυσοπούλου «προσπαθεί να απελευθερώσει τις δυνατότητές του και να τον μάθει να κάνει τέχνη».
Το 2001 ο Ανδρέας Καπίρης εξελέγη πρόεδρος της καλλιτεχνικής επιτροπής του Συλλόγου ‘‘Ο ΑΠΕΛΛΗΣ’’.   Αγιογραφίες του, κυρίως φορητές εικόνες, βρίσκονται σε Εκκλησίες της Ελλάδας και αντίστοιχες του εξωτερικού, καθώς και σε ιδιωτικές συλλογές.

Ο Κωνσταντίνος Κουτούμπας με ιδιαίτερη δύναμη αποτυπώνει στα έργα του την καθημερινή ζωή της Σκιάθου αναδεικνύοντας τον εκφραστή της λαϊκής ζωγραφικής. Μαθήτευσε κοντά στο Σκιαθίτη αγιογράφο και καλλιτέχνη Δ. Αϊβαλιώτη. Έχει πραγματοποιήσει ατομικές εκθέσεις και έχει συμμετάσχει σε ομαδικές διοργανώσεις στη Σκιάθο, καθώς και στην πανελλήνια έκθεση ‘‘Ελλήνων Τέχνη’’ στον Πύργο Μπότσαρη στη Ναύπακτο το 2006, υπό την επιμέλεια του εκθέτη έργων τέχνης Μάρκου Μπότσαρη. Έργο του Κωνσταντίνου Κουτούμπα είναι η πρωτότυπη απεικόνιση του γεγονότος της Ευρέσεως της ιεράς εικόνας της Παναγίας της Εικονίστριας, πολιούχου Σκιάθου, καθώς και ο σχεδιασμός του νέου τύπου Αντιμηνσίου  της Εκκλησίας της Ελλάδος (που διατίθεται αποκλειστικά από την Αποστολική Διακονία).

Τα Εγκαίνια τίμησαν με την παρουσία τους ο π. Γεώργιος Σταματάς, ο π. Νικόλαος Σταματάς, εκπαιδευτικοί του νησιού, σκιαθίτες και επισκέπτες του νησιού, καθώς και οι σκιαθίτες ζωγράφοι Δημήτριος Αϊβαλιώτης και Νίκος Ακρίβος. Η έκθεση διήρκεσε μέχρι 6 Αυγούστου.


ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΓΩΝ

1.         Τρύπια Πέτρα (αυγοτέμπερα σε μουσαμά)                         
2.         Χριστουγεννιάτικο τοπίο (αυγοτέμπερα σε μουσαμά)         
3.         Κληματαριά στη Χίο  (λάδι σε μουσαμά)                                 
4.         Καφενείο στο Μαρμάρι (λάδι σε μουσαμά)                           
5.         Καμπαναριό στη Σαντορίνη (λάδι σε μουσαμά)                 
6.         Θαλασσογραφία (λάδι σε μουσαμά)                                                   
7.          Σκιαθίτισσα 1. (πρόσωπο)                           
8.         Ο ξεπεσμένος δερβίσης (του Αλ. Παπαδιαμάντη).                        ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑ

9.         Ο Άγιος Βασίλειος των Ορθοδόξων Καλάντων.                    
10.        ΙΣ ΧΣ (σπουδή στον Θεοφάνη Κρή).                 
11.        ΙΣ ΧΣ (σπουδή στον Αντώνιο Κρή).                                           
12.       Άκρα Ταπείνωση       (αυγοτέμπερα)                                       
13.       Εσταυρωμένος (αυγοτέμπερα)                                                         
14.      Ο Επιτάφιος Θρήνος (αυγοτέμπερα)                                              
15.       Ιερό Μανδήλιον (αυγοτέμπερα)                                            
16.      Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος (αυγοτέμπερα)                             
17.      Η Άμπελος    (αυγοτέμπερα)                                                   
18.      Ο Δείπνος ο Μυστικός (αυγοτέμπερα)                                            
19.       Το Όραμα του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου                    
20.       ΙΣ   ΧΣ (αυγοτέμπερα)                                                 
21.      Ο Βίος του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου                               
22.      Οι πέντε Άγιοι της Σεβαστείας      (αυγοτέμπερα)               
23.      Μήτηρ Θεού (αυγοτέμπερα)                              
24.       Σταύρωση (αυγοτέμπερα)                             
25.       Θυσιαστήριον Θείον (αυγοτέμπερα)                                    
26.       Ο Βασιλεύς της Δόξης (αυγοτέμπερα)                   
27.       Ζωοδόχος Πηγή (αυγοτέμπερα)                  
28.      Χριστός Μέγας Αρχιερεύς (αυγοτέμπερα)                         
29.      Κεχαριτωμένη (αυγοτέμπερα)                                                         
30.       Άγιος Πέτρος (αυγοτέμπερα)                                                           
31.      Άγιος Ανδρέας (αυγοτέμπερα)                                                         
32.       Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης (αυγοτέμπερα)                
33.       Παναγία Επίσκεψις (αυγοτέμπερα)                                    
34.       Σκιαθίτισσα  2.                                                        
35.       Σκιαθίτισσαι χορεύουσαι την Καμάραν.   
36.       Ο Ιωνάς και η κολοκύνθη (σχέδιο με μελάνι)                      
37.       Πρόσωπο (σχέδιο με μελάνι)                                                 
38.       Σκιαθίτικο τοπίο 1 (σχέδιο με μελάνι)                                                
39.       Σκιαθίτικο τοπίο 2 (σχέδιο με μελάνι)                                            
40.       Σκιαθίτικο τοπίο 3 (σχέδιο με μελάνι)                                            
41.      Μάρμαρο από τον Παρθενώνα (μολύβι)                                
42.      Σκάρος (λάδι σε μουσαμά)                                                         
43.      Βότσαλα (λάδι και κάρβουνο)                                                
44.      Σαντορίνη (λάδι και κάρβουνο)                                                          
45.      Πτώση (κάρβουνο)                                                                             
46.     Πτήση (κάρβουνο)                                                                                  
47.     Λαοκόωντας (λάδι και κάρβουνο)                                          
48.     Ανάδυση 1 (κάρβουνο)                                                                           
49.     Ανάδυση 2 (κάρβουνο)                                                                     
50.      Κατάδυση (κάρβουνο)                                                                           

Κατασκευή

51.        Σταύρωση      

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ