‘‘Εκείνος όπου δουλεύει με πίστιν ες την ευλογημένην αυτήν τέχνη, αισθάνεται μεγάλην ευφροσύνην και βαθείαν κατάνυξιν, ώστε να λησμονή να φάγη και τον άρτον του’’ (Φ. Κόντογλου, Έκφρασις της Ορθοδόξου Εικονογραφίας).

Δευτέρα, 15 Ιουλίου 2013

Ατομικές Εκθέσεις

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
06 Μα 2006         Πνευματικό Κέντρο Δήμου Γαλατσίου
01 Απρ 2009        Πνευματικό Κέντρο Δήμου Περαίας Θεσσαλονίκης
04 Απρ 2010        Θέρετρο Αξιωματικών Πολεμικού Ναυτικού

Ομαδικές Εκθέσεις >>
<< πίσω